toponimi_valpetronio
ID toponimo pronuncia territorio radice corrispondenze
201 acotarsa acutarsa

-arsa (lig)
81 adra adra


185 àgnola àgnua


162 agogia agug'ia


129 airola ai-eu-a


166 alpe arpe

-alp (lig, pitto)
207 alpexella arpejella velva

255 andri


-andere (basco)
118 antegli anteg'i castiglione

243 ara de nessun234 ara del curlello62 argeri argé frascarese

183 arzeno arzén


84 aveno avén missano

103 banci bansi


25 banciole bansi-éu-e


149 banzolla bans-eu-a


113 barca barka masso

192 baresi baéji


241 bastia (la)237 beo béu


61 blari blari frascarese

43 bocco b-eu-ku


26 bonelle bynèe velva

156 borsa bursa


33 borzorasco burzurascu


89 brignorea brignurèa frascarese

194 brognorea brygnurèa


120 bruscaello bryskèu castiglione

196 burano byàn


51 velva

226 cà de' guacchiari21 camiole cami-eu-e


213 campassi52 campegli campégi


134 campo caresio campu caéju


138 campo zoaldo campu suardu velva

112 campoliprandi campuliprandi


200 campore campue


48 canà canà velva

50 canaella canaèa


74 canevaro canevà masso

30 cansureu cansurèu


97 carmo carmu


260 carpena179 carro caru


263 carsi190 carteggi carteg'i


210 cartegi40 casale cazà


71 casali cazè frascarese

10 casareggio caza-éu


177 casaregio caza-éu


135 casela cazé'a velva

19 castanopiano castanuciàn


124 cavanarsa cavanarsa

-arsa (lig)
115 celam sélàn castiglione

11 cella sèrra


80 cerasola séraz-eu-a


99 ceraxole séraj-eu-e


223 ceresola93 cerogallo serygòu


141 chiama ciam'a velva

214 chian de lago cian de lagu


41 chianelli cianélli


232 chiappa ciappa


56 chiosella ciuzèa velva

46 chiosello ciuz-eu


31 chiossa ci-eu-sa


265 ciantali ciantè frascarese

66 ciase ciaze frascarese

158 cisinella sizinèa


116 clapeo clap-eu castiglione

121 clexeto clej-èu


157 cogollo cygh-eu


175 colla k-eu-iia


253 colla di ver
masso

220 collarello85 conabecco cunabéccu

celtico
6 connio cunniu


172 cornabecco curnabéccu


245 cornaro229 cornaro24 cornarola curnar-eu-a


4 corniolo curni-eu


233 costa ventora171 cotarza cutàrsa


47 craviaschi craviaschi


140 craviasco craviascu velva

73 crotago crutagu masso

159 cuco (monte) cyk'u


108 cunio malarso cunniu maàrsu


182 disconesi discòneji


268 doga39 ecalise ecàise


251 eresi147 fantinete fantinè


204 faturotu fatyròtu


35 ferà di tessi ferà de tésci


231 ferecchia133 feriardo feriàrdu


13 figà figà


128 figareto figarèu


2 figarolo figar-eu


248 fondegna della pecora59 fontanella funtanélla velva

262 formigara164 foveto (colle) fuvèu


12 frascati fraskè


189 gavornie gavòrnie


212 ghare217 giacci
masso

244 giare
velva

269 giargiolo148 giazzi giasi


54 giosello giuz-eu


203 gomorga gumòrga


271 gottero (monte)246 gromaro139 gronda grunda velva

16 groppo gruppu


208 grunduzzi grundysi


119 guasca guasca castiglione

142 ingroca ingruc'a velva

92 iolsella iursèa


153 isola rea izua rèa


114 lacu lac'u castiglione

78 lagorara lagurèa


205 lambrexario lambrejàiu


126 lambroxono lambrujùn


137 lamelleto rame-eu velva

250 lapianna64 larseo lars-eu frascarese

247 lavaggi206 lavaggini lavag'ìn


75 lazarolo laza-eu masso

254 le canor154 legà légà


218 lencisa76 lenzano lénsàn frascarese

169 ligiarossa lig'iarusa


150 linà linà


197 linaro linà


122 lonella lynèa


215 loreo (monte)70 losa luza castiglione

69 losa luza missano
(monte)lusa - AG
36 losa mola r-eu-za m-eu-a


230 lovegazzi209 lumeo lymèu


170 lunano lynàn


65 macere màcere frascarese

222 macio3 magiolo mag'i-eu


58 magliolo mag'i-eu velva

104 maiolo mai-eu


181 maisana maisàn'a


83 malaria malàia


261 marvasello94 masasco mazàscu


95 masso masu


146 matalana, mattarana mat'aàn'a


37 melornia meòrnia


7 mereta, meleta mèa


28 merissuali me'isuè


77 merizzo meìsu masso

176 migliaro mig'iàu


18 mizano, missano misàn


225 moglia
missano

29 mola m-eu-a velva

259 mondise5 morasca muasca


174 morasca grina muasca grin'a


173 morasca salina muàsca saìn'a


63 morbeo murb-eu frascarese

264 mortelle
masso

87 mortula myrtua


155 mosa mòza


184 mosasco muzascu


107 mozanello musan-éu


91 muario myaiu


79 na vasca na vasca velva

98 noagio nuag'iu velva

86 noceto nuj-eu


161 nozoli nòzi


111 olexeto uejé masso

224 one


ona (huelva)
100 onedus uned'u frascarese
onuba (huelva)
256 onette109 orea urèa


60 oreo ur-eu frascarese

193 ortola òrtua


258 ortola
frascarese

199 ossegna uségna


20 passi pasi


17 pastene pàstene


145 pavareto pavè-u


130 pelato peòu


110 pelepario péiépàiu


270 penna (monte)32 pera péia


82 perdolasco pérduascu missano

242 pessola102 petrapeveria priapéia frascarese

123 peverasco péviàscu


34 peza pésa


238 pezza del cotto219 pietra colva (monte)88 pipere pìpéré


105 placo prac'u


67 pomarolo pumar-eu frascarese

27 pontesello puntejèu


163 porc (monte) pòrcu


191 porcile (monte)38 portovalese purtuvàise


168 pù (monte) py


198 purco (monte) purcu


216 ragattaro régatà


249 re sapello ré sapellu


144 regatà régatà


8 retorbio, riturbium réturbiu


55 riosella riuz-éu-a velva

72 rolina rulin'a masso

117 ronco freo runcu frèu castiglione

101 rosasco ruzascu frascarese

1 sala sara


152 salino sàin


68 sara sara castiglione

49 scaparolo scapa-eu


53 scogiarolo scug'ia-eu


227 scrana236 scrava132 seneco sénék'u velva

228 serra de ricchio235 serradoglia195 sia scia


131 sorago suròu


15 sore sore


211 soria165 stat - statè statè


14 strensora stréns-eu-a


143 sungei sungèi velva

167 tagieto tag'-eu


96 taglioree tag'iuè


106 taiaboro tag'iab-eu


239 tarsi


tarsis (andalusia)
240 tassere257 tassino180 tavarone tavoun


136 texalolis téja-eu velva

151 torsa t-eu-rsa


266 traverse188 travo trau


202 vagge vag'e


221 varee45 vasca vasca


44 velva vérva

huelva
125 veraria véàia


252 verè
masso

160 verruca (monte) verya


272 zatta (monte)186 ziona ziùn'a